Algemene bepalingen

Algemene bepalingen Praktijk Integratieve Kindertherapeut

    1. De behandelaar is een integratief Kindertherapeut en Orthopedagoog. De therapeut beschikt over een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
    2. Gezien het vertrouwelijke karakter van de therapie, is de therapeut gehouden aan geheimhoudingsplicht.
    3. De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 85 per sessie. Een therapiebijeenkomst duurt een uur. De cliënt ontvangt en betaalt de nota voor therapie aan de therapeut. Indien de cliënt de afspraak minimaal 24 uur van te voren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Zie verder de betalingsvoorwaarden.

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Artikel 2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van I% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 12,50 aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40.

Artikel 8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet -verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Klachten

De therapeut informeert het kind en zijn ouder(s)/ voogd over de mogelijkheden die er zijn een klacht in te dienen indien ze ontevreden zijn over de therapie. Dit kan bij de klachtencommissie van de Beroepsvereniging van de therapeut, de VIT. Bij ernstige klachten over het optreden van de therapeut, kunt u een klacht indienen bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G.).

De therapeut is aangesloten bij SCAG, dit is de bij de door de overheid erkende geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Dit is een professionele niet commerciële geschilleninstantie. Voor een klacht die valt binnen de jeugdwet (de door de gemeente vergoede zorg) is er de onafhankelijke commissie jeugd, de OKJ.

De cliënt dient de klacht in bij de VIT. De contactpersoon Opvang klachten zet de klacht door naar de SCAG en deze zorgt dat een klachtenfunctionaris wordt ingezet.

Voor mijn werk als zorgaanbieder heb ik het tuchtrecht geregeld via het TCZ, het Tuchtrecht Complementaire Zorg. Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister RBCZ en daardoor ook automatisch ingeschreven bij TCZ.